Peuterwerk
 
Peuterspeelzaal tel: 088-0088585
 
Op kindcentrum De Bakelaar bieden we peuters vanaf de leeftijd van 2 jaar en 3 maanden een uitdagende omgeving, waarin zij op een speelse manier  worden gestimuleerd in hun ontwikkeling en allerlei basisvaardigheden leren.. Uw peuter wordt daarbij ondersteund door deskundige pedagogisch medewerkers.

Meer informatie over het peuterwerk en over de kosten van peuterwerk kunt u vinden op http://www.stichtinggoo.nl/Kind-aanmelden  of via Trudy van Geel coördinator opvang, trudy.vangeel@stichtinggoo.nl of  06-30609862                                      
 

                                  Speelplaats peuters

Kwalitatief goede opvang en educatie van het jonge kind

 
Lekker spelen én leren
Bij Kindcentrum De Bakelaar vinden we kwalitatief goede opvang en educatie van het jonge kind van groot belang voor hun ontwikkeling. Onze pedagogisch medewerkers zijn allemaal professioneel geschoold. Zowel bij de dagopvang als bij de peuterspeelzaal werken we met een goed voorschools educatief programma (Uk & Puk). Dit programma biedt kinderen de mogelijkheid om zich spelenderwijs te ontwikkelen en zich voor te bereiden op de basisschool. Door samen met Puk de pop te zingen, praten, lezen, werken en bewegen, helpen we de kinderen steeds een stapje verder in hun ontwikkeling. Het programma sluit naadloos aan op het programma van de kleuterklassen. De dagopvang, de peuterspeelzaal en de kleuterklassen werken telkens met eenzelfde thema. We stemmen de inhoud op elkaar af.
 
Extra zorg en ondersteuning
Zowel op de dagopvang als op de peuterspeelzaal volgen we de ontwikkeling van het jonge kind middels een kindvolgsysteem (KIJK!). Jonge kinderen ontwikkelen zich grillig, maar indien de ontwikkeling opvallendheden laat zien wordt dit met u besproken. Wij streven ernaar om kinderen met een (beginnende) ontwikkelingsachterstand extra te ondersteunen. Dit doen we door extra dagdelen aan te bieden. Mocht uw kind hiervoor in aanmerking komen, dan hoort u dit via de pedagogisch medewerkers of via het consultatiebureau. De gegevens van de kinderen worden overgedragen aan de leerkrachten van de groepen 1 van de basisschool. Deze werken met hetzelfde kindvolgsysteem.

 
Openingstijden
Kindcentrum De Bakelaar biedt een peuterprogramma, waarbij het belangrijk is dat peuters minimaal twee dagdelen per week komen.
We werken met vaste groepen. Dus ook met vaste gezichten!
De maandagochtend is gekoppeld aan de donderdagochtend. De dinsdagochtend is gekoppeld aan de vrijdagochtend. De woensdagochtend is vrij te combineren met een van de andere ochtenden.
De openingstijden van de peuterspeelzaal zijn:
Maandag tot en met vrijdag van 8.45-11.45 uur. De peuters zijn 15 minuten voor aanvang van harte welkom met hun ouders/verzorgers. Tijdens de schoolvakanties van het basisonderwijs is de peuterspeelzaal gesloten.

Combineren peuterwerk met opvang
Op kindcentrum De Bakelaar kunt u peuterspeelzaaldagdelen combineren met opvang. Zo kan uw kind tijdens een dag op de dagopvang meedraaien met het peuterspeelzaalprogramma. En kunt u kiezen voor één dagdeel peuterwerk in combinatie met één of meer dagen dagopvang.

Peuterwerk De Bakelaar is gevestigd in een vleugel van Kindcentrum De Bakelaar.
Voor peuterwerk hebben we de beschikking over twee ruime klaslokalen inclusief keukentje en opbergruimte, 1 volwassenentoilet, 2 aparte kindertoiletjes, een verschoonruimte en een ruime gang. Het heeft een beschutte omheinde buitenruimte met een fietsplek en een zandbak en een tweede omheinde speelplaats met een speeltoestel. Verder mogen we gebruik maken van de speelzaal.
 
De groepsruimte wordt na de openingstijden van peuterwerk gebruikt door de buitenschoolse opvang.
Er werken 5 zeer ervaren pedagogisch medewerkers op vaste dagdelen in vaste groepen met peuters in de leeftijd van 2 jaar en 3 maanden tot 4 jaar. Er zijn maximaal 16 kinderen per groep.

Peuterwerk
Bij de peuterspeelzaal komen kinderen twee dagdelen per week een paar uurtjes spelen met andere kinderen. Het heeft als doel kinderen voor te bereiden op de basisschool. Het bezoeken van een peuterspeelzaal is voor een peuter vaak de eerste stap los van thuis. De speelzaal is nieuw en ook het spelen met andere kinderen, het spelmateriaal, het zitten in een kringetje en het luisteren naar de leidster is nieuw. Op de peuterspeelzaal begint eigenlijk de grote ontdekkingsreis van de wereld en leert uw peuter spelenderwijs allerlei basisvaardigheden.
Uw kind mag starten op de peuterspeelzaal vanaf 2 jaar en 3 maanden. De groep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 2 ¼ jaar tot 4 jaar. Kinderen komen twee vaste dagdelen per week. Wekelijks worden de kinderen begeleidt door vaste pedagogisch medewerkers.
Bij de peuterspeelzaal hebben we veel aandacht voor het stimuleren van de ontwikkeling van de kinderen. Dit doen we door allerlei activiteiten aan te bieden en door verschillend spelmateriaal aan te bieden. We begeleiden kinderen in het samen spelen en in het samen delen. We zingen samen liedjes en we lezen iedere dag boekjes voor. We bieden allerlei knutselactiviteiten aan, waardoor kinderen verschillende materialen leren kennen en leren knippen en plakken.
We bereiden de kinderen voor op de basisschool. We werken nauw samen met de basisschool. We stemmen thema's af en gebruiken vaak dezelfde vaste rituelen. Zo werken we bijvoorbeeld overal met dagritmekaarten. Een paar keer per jaar bezoeken we met de oudste peuters de groepen 1 / 2 of gaan we kijken naar een open podium. De overgang naar de basisschool is voor veel kinderen zo al een stuk minder groot.
Onze pedagogisch medewerkers kijken goed naar de ontwikkeling van kinderen. We vinden dat we samen met ouders verantwoordelijk zijn voor het welbevinden en voor de ontwikkeling van kinderen. Samen met ouders bekijken we wat het kind nodig heeft om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen.
Binnen het Kindcentrum werken we met een VVE-programma. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie en is erop gericht ontwikkelingsachterstanden bij jonge kinderen te voorkomen of te verminderen door middel van een educatief programma. Op de peuterspeelzaal werken we Puk & Ko. Het is speciaal ontwikkeld voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Spelen staat centraal. Spelen is ontdekken. En ontdekken is groeien. Het programma bevat thema's die aansluiten bij de belevingswereld van jonge kinderen, zoals "Wat heb je aan vandaag" en "Dit ben ik". Het programma Puk & Ko sluit aan bij Uk & Puk (Kinderdagverblijf) en bij programma Schatkist (groep 1 / 2).

Meer informatie over het peuterwerk en over de kosten van peuterwerk kunt u vinden op http://www.stichtinggoo.nl/Kind-aanmelden of via Trudy van Geel coördinator opvang, trudy.vangeel@stichtinggoo.nl of  06-30609862