Ouderparticipatie

De kindcentrumraad (KCR) 
Wij vinden het belangrijk dat ouders en medewerkers betrokken zijn bij het kindcentrum en dat ze ook inspraak hebben als het gaat om beslissingen die we voor het kindcentrum moeten nemen. Daarvoor is de kindcentrumraad. Op deze manier kunnen ouders en leerkrachten ​meepraten en meebeslissen over wat betrekking heeft op het kindcentrum.  
  
Lokale oudercommissie 
De kinderopvang van KC De Bakelaar heeft een apart medezeggenschapsorgaan, de lokale oudercommissie. Het kinderdagverblijf, de peuteropvang en de buitenschoolse opvang worden binnen deze LOC vertegenwoordigd door minimaal twee ouders. 
 
De taak van deze LOC is voornamelijk gericht op de inhoud van de kinderopvang en alles wat hier mee samenhangt. Hieronder valt bijvoorbeeld het meedenken over het pedagogisch beleid, de tarieven en het goedkeuren van zaken als de invulling van het vier-ogen-principe. Hun bevoegdheden en taken zijn beschreven in het reglement. 

GOO-raad 
Kindcentrum de Bakelaar is onderdeel van GOO Opvang en Onderwijs. GOO heeft als overkoepelende organisatie van scholen een groepsmedezeggenschapsraad voor zaken die alle scholen aan gaan. Dat is de GOO-raad. De kindcentrumraden van alle locaties fungeren als 'achterban', zo ook die van Kindcentrum de Bakelaar.  

Ouderraad 
De ouderraad ondersteunt het schoolteam bij het organiseren van allerlei leuke activiteiten en projecten naast het reguliere schoolprogramma voor de leerlingen. Zo helpt de ouderraad met de organisatie van het Kerst-, Sinterklaas- en Paasfeest. Maar ook bij de coördinatie van de schoolfotograaf, luizencontrole en de verkeersbrigadiers.  Om het kindcentrum financieel te ondersteunen bij de activiteiten bij vieringen, vragen wij ouders om een vrijwillige ouderbijdrage.  

Zelf meepraten? 
Wil je graag meer betrokken zijn bij het kindcentrum van je kind en lijkt het je leuk om mee te praten en mee te beslissen in de KC-raad, de GOO-raad, LOC of de ouderraad? Dan kan! Je bent van harte welkom om een keer een vergadering bij te wonen. We vinden het fijn als je je komst vooraf laat weten. Stuur je mailtje naar: